Algemene voorwaarden

 1. Al onze facturen zijn steeds contant betaalbaar te Oudsbergen of al onze facturen zijn betaalbaar 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur vermeldt.

 

 1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde diensten dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

 

 1. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 100 Euro alsook een verwijlintrest van 1% per maand, waarbij elke maand voor een volledige gerekend wordt.

 

 1. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht  worden de werken aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

 

 1. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de onderneming “Rubber Protection Service bvba” zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.  Rubber Protection Service bvba behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.”

 

 1. Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.

 

 1. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

 

 1. Ingeval de overeenkomst, uitgezonderd overmacht (oa staking, …), door toedoen van één van de partijen niet kan worden uitgevoerd is de andere partij gerechtigd op een schadevergoeding van 20 % van de verkoopprijs.

 

 1. Minimum 3 dagen voor aanvang der werken moet een voorschot van 25% van het totaal factuurbedrag inclusief btw voldaan zijn. Indien het voorschot niet tijdig voldaan is heeft Rubber Protection Service het recht de uitvoeringsdatum te verschuiven of de werken te annuleren en een schadevergoeding te eisen van 20% van de verkoopprijs.

 

 1. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

 

 1. AI onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden uitsluitend beslecht voor de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Tongeren.

Offerte aanvragen


close-link

Informatie Brandwerende Afdichtingen
close-link